RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Górniczej PREFROW Sp. z o.o. 44-200 Rybnik ul. Wiejska 7
2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –e-mail: kontakt@aspers.pl
3) Dane osobowe kontrahentów, pracowników oraz innych osób współpracujących przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:
a) realizacji zadań wynikających z umów
b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na P.P.G. PREFROW Sp. z o.o. na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z P.P.G. PREFROW Sp. z o.o.
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezes P.P.G. PREFROW Sp. z o.o.
c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora –
przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,
e) do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA WIZERUNKU (MONITORING WIZYJNY)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest P.P.G. PREFROW Sp. z o.o. 44-240 Rybnik, ul. Wiejska 7
2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –e-mail: kontakt@aspers.pl
3) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:
a) rejestracji zdarzeń, celem zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz najbliższym otoczeniu budynku P.P.G. PREFROW Sp. z o.o. mieszczącego się w Rybniku przy ul. Wiejska 7
b) zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów należących do P.P.G. PREFROW Sp. z o.o.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z P.P.G. PREFROW Sp. z o.o.
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezes P.P.G. PREFROW Sp. z o.o. celem realizacji zadań serwisowych urządzeń rejestrujących.
5) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przechowywane będą maksymalnie przez okres 30 dni
6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych
b) do ograniczenia przetwarzania
c) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora –
przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,
W celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-c) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.